Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / News / Sklsmisse og separasjon i Polen

Sklsmisse og separasjon i Polen

10.06.2016
Skilsmisse og separasjon i Polen

Mens norsk familierett bygger på fullstendig frivillighetsprinsipp også ved oppløsning av ekteskapet er ekteskapsoppløsning i Polen litt mer komplisert og trenger en begrunnelse. For at skilsmissebevilgning skal kunne gis, må det foreligge fullstendig og varig samlivsbrudd mellom ektefeller.Skilsmisse i Polen kan oppnås bare ved rettslig avgjørelse. Det er derfor nødvendig å ta noen viktige beslutninger og forberede seg mentalt før man foretar rettslige skritt. Det er viktig å huske at jo større enighet mellom ektefeller jo mindre komplisert blir hele prosedyren. I utgangspunktet bør man godt tenke gjennom for å vurdere om skilsmisse. Det finnes nemlig andre alternativer som noen ganger kan være rimeligere. Dette kan være:
- Å søke enighet i ekteskapet
- Faktisk separasjon med deling av formue
- Rettslig separasjon

I følge polsk familierett er forutsetningen for skilsmisse at det må foreligge fullstendig og varig sammenbrudd mellom ektefeller. Omstendigheter som utroskap eller vold danner ikke i seg selv nødvendigvis tilstrekkelig grunnlag for skilsmisse. I slike tilfeller har retten likevel plikt til å vurdere om det foreligger permanent og fullstendig sammenbrudd av ekteskap. Rettens vurdering er i dette tilfellet skjønnsmessig.

Sammenbrudd mellom ektefeller anses som fullstendig, dersom alle bånd mellom ektefeller ble kuttet. Men også i tilfeller hvor det gjenstår f.eks. økonomisk felleskap mellom ektefeller fordi paret bor fortsatt sammen kan sammenbrudd ellers anses for å være så klart at vilkår for skilsmisse anses for å være oppfylt.

Vurdering av hvorvidt sammenbruddet er varig beror på følgende:

Ved vurdering av hvorvidt sammenbruddet er varig vurderer retten om det i samsvar med livserfaring og rimelighet kan forventes at ektefeller kommer til å gjenoppta samlivet. Det kreves som regel at sammenbruddet varer i lengere tid. Det finnes imidlertid tilfeller hvor sammenbruddet vil betraktes som varig til tross for at det objektivt sett ikke kan anses som langvarig.

Det finnes imidlertid tilfeller hvor retten vil være tilbakeholdne med avsigelse av skilsmissedom. Det gjelder følgende tilfeller:
- Dersom skilsmisse vil skje på bekostning av barnets beste
- Dersom krav om skilsmisse ble fremmet av ektefellen som er utelukkende skyldig i sammenbruddet og den andre er uenig i at skilsmisse skulle gis og vedkommende nektelse ikke er i strid med prinsippene for sosial sameksistens
- Skilsmisse ville være i strid med prinsippene for sosial sameksistens (polsk: sprzeczne z zasadami współżycia społecznego) f.eks. dersom en av ektefeller er alvorlig syk og det er ingen som kunne ta vare på ham.

Begjæring om skilsmisse skal rettes til tingretten i kommunen der ekteparet hadde sin siste felles bopel dersom en av dem fortsatt bor i det samme distriktet.
Dersom begge ektefellene har allerede flyttet fra hverandre vil det rette verneting være tingretten i distriktet der saksøkte bor.

Foreløpig er det ikke lenger obligatorisk å gjennomføre forliksmøte mellom ektefeller. I stedet kan retten henvise partene til mekling dersom retten ser utsikt for å opprettholde ekteskapet. Retten skal dessuten oppmuntre ektefellene til å gjenoppta ekteskapet. Dersom dette fører frem skal saken innstilles. Saken kan gjenopptas på anmodning fra en av ektefellene, men ikke tidligere enn 3 måneder etter at saken ble innstilt.

Under hovedforhandling vurderer retten hvilke omstendigheter som førte til sammenbrudd. Partene fører egne bevis. Begge ektefeller må forklare seg i retten.

Hva kan man kreve i begjæring om skilsmisse?

Retten avgjør følgende:
- om ektefeller kan klandres for sammenbruddet og i så fall hvem, av ektefeller er skyldig i dette. Dersom partene samtykker kan retten avstå fra avgjørelse av skyldspørsmålet. Resultatet vil da være som om ingen av ektefeller er skyldig i sammenbruddet.
- Foreldremyndighet over felles mindreårige barn og samværet med barnet. Retten tar som regel hensyn til avtale om samvær mellom ektefeller hvis denne er i tråd med hensynet til barnets beste
- Spørsmålet om barnebidrag og hvor mye det skal ytes
- Bruk av felles eiendom når begge ektefeller har bruksrett til eiendommen

Resultatet av skilsmissedom er at ekteskapet opphører å eksistere og tidligere ektefeller erklæres som ugifte. Samtidig opphører felleseie mellom ektefeller.

Personen som ved ekteskap skiftet navn kan innen 3 måneder etter at rettsavgjørelse ble rettskraftig søke om å gjenoppta sitt tidligere etternavn.

Ektefelle kan også kreve underholdsbidrag av sin tidligere ektefelle. Kravet om dette må fremsettes i stevning eller i en særskilt søknad som må sendes til retten. For å oppnå rett til underholdsbidrag kan vedkommende ektefelle som fremsetter kravet ikke være skyldig i sammenbruddet. For øvrig må vedkommende ektefelle befinne seg i vanskelig økonomisk situasjon, som har blitt vesentlig forverret pga. sammenbruddet.

Husk at: Det kreves fast rettsgebyr for domstolsbehandling som er foreløpig på PLN 600,- (ca. 1200 NOK). Dersom partene oppnår enighet og velger å avstå fra rettslig behandling før hovedforhandling, blir hele beløpet refundert.

Før du bestemmer deg for skilsmisse er det lurt å vurdere separasjon. For at separasjonsbevilgning skal kunne gis, trenger sammenbruddet ikke være varig. Det er tilstrekkelig at det foreligger fullstendig sammenbrudd mellom ektefeller. Det er likevel ikke adgang til å søke om separasjon dersom dette ville stride med barnets beste eller prinsippene for sosial sameksistens. Fast avgift for domstolsbehandling ved begjæring om separasjon er på PLN 600,-, men dersom begge ektefeller er enige om å søke om separasjon er beløpet på PLN 100,-. Dersom ektefeller krever skilsmisse eller separasjon uten skyldavgjørelse og det vil være opprettholdt frem til rettens avgjørelse vil halvparten av det opprinnelige rettsgebyret bli utbetalt.

Skilsmisseforhandlingene foregår i lukket møte m.m. partene ber om åpen saksbehandling. Motkrav om skilsmisse eller separasjon er utelukket men motparten kan også kreve skilsmisse eller separasjon. Ekteskapet opphører når dommen blir rettskraftig.

Forfattere:
Tomasz Nierzwicki (post@eos-advokat.no)
Nina Bluszko (nina.bluszko@eos-advokat.no)