Polski
Norsk
Deutsch
English

News

Nasza wypowiedź dla Advokatbladet

Nasza wypowiedź dla Advokatbladet w styczniowym wydaniu - zapraszamy do przeczytania artykułu nt. bieżącej dyskusji odnośnie niezależności sądów w Polsce.

http://www.advokatbladet.no/2018/01/derfor-er-situasjonen-i-polen-sa-alvorlig/

Debitor i Polen, dom fra Norge


Enkel inndriving av utenlandske dommer i Polen i lys av Luganokonvensjon

Anerkjennelse av utenlandske dommer er ikke uten praktisk betydning. Tvert imot har vi observert stigende antall saker knyttet til dette tema de siste årene. I lyset av pågående globaliseringen oppstår det stadig større behov for avklaring på dette området. Fremstillingen nedenfor tar for seg de meste sentrale reglene for anerkjennelse og fullbyrdelse av norske dommer i Polen i lys av konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano den 30. oktober 2007 heretter kalt Luganokonvensjon. Både Polen og Norge har tiltrådt Luganokonvensjonen.

Som selve navnet avslører gjelder Luganokonvensjonen for sivile og kommersielle saker. Tvister hvor forvaltningsorganer har opptrådt på offentligrettslig grunnlag ligger utenfor anvendelsesområdet. Luganokonvensjonen gjelder ikke for skattesaker, tollsaker og forvaltningsrettslige saker. Fysiske personers rettslige status, rettsevne og rettslige handleevne, formue rettigheter som følge av ekteskap, testament og arv ligger også utenfor konvensjonens anvendelsesområde. Konvensjonen gjelder heller ikke for konkurs, avvikling av insolvente selskaper, foreninger og stiftelser, offentlige gjeldsforhandlinger og liknende ordninger. Sosiale trygdesaker og voldgift er heller ikke omfattet.

Først og fremst bør det skilles mellom anerkjennelse og fullbyrdelse. Førstnevnte dreier seg om fastsettelse av en rettsstilling dvs. eksistens eller ikke-eksistens av et rettsforhold må konstateres. Sistnevnte derimot gir dommen fullbyrdelseskraft, altså at dommen skal kunne tvangsfullbyrdes i et annet land. For at en dom skal kunne tvangsfullbyrdes må dommen først anerkjennes og deretter erklæres som tvangskraftig.

Artikkel 33 fastslår at en dom avsagt i en konvensjonsstat skal anerkjennes i de andre konvensjonsstater uten noen særskilt prosedyre. Dermed gis det adgang til gjennomføring av forenklet prosedyre. Dersom et krav bestrides kan enhver med rettslig interesse og som prinsipalt krever dommens anerkjennelse, begjære å få avgjort om dommen skal anerkjennes etter ordinær prosedyre.

Anerkjennelse av en dom i henhold til forenklet prosedyre iverksettes på begjæring fra en av partene. Det bemerkes her at videre tvangsfullbyrdelsesprosessen og forfølgelse av kravet skjer etter hver enkelt lands interne regler.

Utenlandsk dom presumeres som regel å være i overensstemmelse med faktiske og rettslige forhold.

Dersom ovennevnte premissene for anerkjennelse av dommen er til stede og ingen avvisningsgrunn foreligger skal dommen erklæres tvangskraftig. I så fall har kreditor krav på tvangsfullbyrdelse av dommen. Retten kan ikke undersøke nærmere riktighet av dommen. I Polen er «Sad Okregowy», altså tingretten den rette myndighet begjæringen skal sendes til. Den stedlige kompetanse bestemmes av bostedet til den part det begjæres fullbyrdelse overfor, eller av det sted der fullbyrdelsen skal skje. Det bør understrekes at tingrettene er kun kompetente for behandling og avgjørelse om gjennomføring av en utenlandsk dom.

Det sendes som regel en søknad om tvangskrafterklæring til tingretten (Sad Okregowy). Retten som vurderer søknaden består av tre fagdommere. Søknaden skal sendes på polsk og det skal vedlegges autoriserte oversettelser av utenlandske dommer. Søkeren bør avklare på forhånd om det begjæres om tvangserklæring av hele eller deler av kravet.

Alle ovennevnte forhold skal vurderes av retten ex officio (av eget tiltak). Retten kan derimot ikke overprøve sakens materielle side. Retten er bundet av selve innholdet i avgjørelsen og kan ikke vurdere saken på nytt. Oversettelser av alle dokumenter kan kreves av retten. Det gjelder de samme avvisningsgrunner ved fullbyrdelse som ved anerkjennelse av dommen.

Nina Bluszko og Tomasz Nierzwicki

Sklsmisse og separasjon i Polen

Skilsmisse og separasjon i Polen

Mens norsk familierett bygger på fullstendig frivillighetsprinsipp også ved oppløsning av ekteskapet er ekteskapsoppløsning i Polen litt mer komplisert og trenger en begrunnelse. For at skilsmissebevilgning skal kunne gis, må det foreligge fullstendig og varig samlivsbrudd mellom ektefeller.


Fast eiendom i Polen

Kjøp av fast eiendom i Polen

Erverv (herunder overføring ved gave, bytte, ekspropriasjon, testamentarv eller hevd) av eiendom i Polen av en utenlandsk statsborger er hjemlet i lov av 24. mars 1920 om erverv av eiendom av utenlandske statsborgere. De siste årene ble loven grundig revidert. Nye endringer gjør eiendomservervet lettere for utenlandske statsborgere og juridiske personer fra EØS-land å erverve eiendommen i Polen. Likevel finnes det fortsatt noen særregler i forbindelse med eiendomservervet av utenlandske personer. I det følgende vil det inngis kort redegjørelse for disse.

Loven definerer innledningsvis hvem som kan anses som utenlandsk statsborger. Som en utenlandsk statsborger menes:

- Enhver fysisk person som ikke har polsk statsborgerskap
- Enhver juridisk person som har sin forretningssted utenfor Polen
- Aksjeselskap som ikke har rettsevne, som har sitt forretningssted i utlandet og som ble etablert i samsvar med reglene i vedkommende stat
- En juridisk person og et selskap som ikke har rettsevne som sitt forretningssted i Polen men som er direkte styrt av personer eller selskaper som er nevnt i avsnittene ovenfor.

Loven skiller videre mellom rettssubjekter fra EØS-området og Sveits og de som kommer fra land utenfor EØS.

Fra og med den 01.05.2016 er hovedregelen for utenlandske statsborgere innenfor EØS at det gjelder ingen krav om tillatelse ved eiendomserverv. Imidlertid finnes det noen tilfeller hvor tillatelsen kreves allikevel. Dette gjelder ved kjøp av skogs- og landbruksarealer. Dermed er tillatelsen nødvendig ved kjøp skogs- eller landbruksarealer. Unntak gjelder dersom kjøper har leid eiendommen lenge nok, har vært lovlig bosatt i Polen og har utført personlig landbruksvirksomhet på eiendommen. Dessuten trenger man ikke tillatelse for å erverv landbruks- og skogseiendom ved lovbestemt arv.

For utenlandske statsborgere og selskaper utenfor EØS-området er utgangspunktet annerledes. For disse er hovedregelen at ethvert erverv av eiendom i Polen krever tillatelse fra polsk Innenriksminister. Likevel finnes det noen unntak her også. Tillatelsen kreves ikke dersom kjøpet er til boligformål; dersom utenlandsk statsborger har bodd i Polen i 5 sammenhengende år siden vedkommende fikk oppholdstillatelse; eller dersom vedkommende person er gift med polsk statsborger og har bodd i Polen i minst 2 år. I sist nevnte tilfelle må eiendommen for øvrig være i ektefellenes sameie.

Tillatelsen fattes ved enkeltvedtak på grunnlag av en søknad. Det finnes ingen søknadskjema for en slik tillatelse. Som nevnt ovenfor skal søknaden rettes til Polsk Innenriksminister. Tillatelsen gis normalt, dersom erverv av eiendommen ikke innebærer fare for rikets sikkerhet eller offentlig orden. Vedkommende søker må for øvrig godtgjøre sin tilknytning til Republikken Polen.

Det er viktig å bemerke at reglene beskrevet ovenfor gjelder også dersom eiendomservervet inntreffer ved erverv av over 50% av aksjer i polsk registrert selskap som eier eller har opparbeidet seg evigvarende bruksrett.

For å oppsummere: Det gjelder ingen krav om tillatelse for statsborgere og selskaper innenfor EØS-land, deriblant fra Norge, dersom kjøpet gjelder boligeiendom, næringseiendom eller fritidseiendom. Kjøp av landbruks- og skogseiendom forutsetter tillatelse fra Innenriksminister i Polen.

Forfattere:
Tomasz Nierzwicki (post@eos-advokat.no)
Nina Bluszko (nina.bluszko@eos-advokat.no)

Vi er hovedsponsor for Den polske filmfestivalen i Oslo

Vi er hovedsponsor for Den polske filmfestivalen i Oslo. Aktuelle filmvisninger kan dere finne på www.cinemateket.no

https://www.youtube.com/watch?v=k1Hceg6R--Y&feature=youtu.be

"Skandinaviske dager" i Szczecin - 21-24.04.2016

Vi anbefaler å besøke Szczecin i dagene 21-24.04.2016. I disse dagene vil det finne sted "Skandinavske dager" i Szczecin. Vi skal delta i en debatt om skandinavistiske investeringer i Polen og polske i Skandinavia. Dette arrangementet anbefales på det sterkeste!

Vi oppfordrer Polakker til å bruke stemmeretten (youtube)

Oslos odrfører Fabian Stang, Prof. Nina WItoszek og andre personer, bl.a. adv. Tomasz Nierzwicki oppfordrer Polakker i Norge til å bruke stemmeretten i lokalvalget i Norge.

https://www.youtube.com/watch?v=S7juv9Sg5Sc

Nasza publikacja nt. delegowania pracowników

Dyrektywa wdrożeniowa – nowa regulacja w sprawie delegowania pracowników

http://www.pracaizycie.pl/e-booki/dyrektywa-wdrozeniowa/

Udział w szkoleniu nt. umów o roboty budowlane wg prawa norweskiego

W dniu 25.11.2013 wzięliśmy udział w szkoleniu nt. umów o roboty budowlane w Norwegii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez kancelarię adwokacką Berngaard/Sandbek z Oslo, specjalizującą się w norw. prawie budowlanym i norw. prawie zamówień publicznych.

Kancelaria członkiem Niemiecko-Nordyckiego Stowarzyszenia Prawników

Z dn. 10.07.2013 kancelaria stała się członkiem Niemiecko-Nordyckiego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Kiel zrzeszającego prawnikówz niemieckieog i północnoeuropejskiego obszaru gospodarczego.