Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Aktualności / Debitor i Polen, dom fra Norge

Debitor i Polen, dom fra Norge

08.12.2016
Enkel inndriving av utenlandske dommer i Polen i lys av Luganokonvensjon

Anerkjennelse av utenlandske dommer er ikke uten praktisk betydning. Tvert imot har vi observert stigende antall saker knyttet til dette tema de siste årene. I lyset av pågående globaliseringen oppstår det stadig større behov for avklaring på dette området. Fremstillingen nedenfor tar for seg de meste sentrale reglene for anerkjennelse og fullbyrdelse av norske dommer i Polen i lys av konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano den 30. oktober 2007 heretter kalt Luganokonvensjon. Både Polen og Norge har tiltrådt Luganokonvensjonen.

Som selve navnet avslører gjelder Luganokonvensjonen for sivile og kommersielle saker. Tvister hvor forvaltningsorganer har opptrådt på offentligrettslig grunnlag ligger utenfor anvendelsesområdet. Luganokonvensjonen gjelder ikke for skattesaker, tollsaker og forvaltningsrettslige saker. Fysiske personers rettslige status, rettsevne og rettslige handleevne, formue rettigheter som følge av ekteskap, testament og arv ligger også utenfor konvensjonens anvendelsesområde. Konvensjonen gjelder heller ikke for konkurs, avvikling av insolvente selskaper, foreninger og stiftelser, offentlige gjeldsforhandlinger og liknende ordninger. Sosiale trygdesaker og voldgift er heller ikke omfattet.

Først og fremst bør det skilles mellom anerkjennelse og fullbyrdelse. Førstnevnte dreier seg om fastsettelse av en rettsstilling dvs. eksistens eller ikke-eksistens av et rettsforhold må konstateres. Sistnevnte derimot gir dommen fullbyrdelseskraft, altså at dommen skal kunne tvangsfullbyrdes i et annet land. For at en dom skal kunne tvangsfullbyrdes må dommen først anerkjennes og deretter erklæres som tvangskraftig.

Artikkel 33 fastslår at en dom avsagt i en konvensjonsstat skal anerkjennes i de andre konvensjonsstater uten noen særskilt prosedyre. Dermed gis det adgang til gjennomføring av forenklet prosedyre. Dersom et krav bestrides kan enhver med rettslig interesse og som prinsipalt krever dommens anerkjennelse, begjære å få avgjort om dommen skal anerkjennes etter ordinær prosedyre.

Anerkjennelse av en dom i henhold til forenklet prosedyre iverksettes på begjæring fra en av partene. Det bemerkes her at videre tvangsfullbyrdelsesprosessen og forfølgelse av kravet skjer etter hver enkelt lands interne regler.

Utenlandsk dom presumeres som regel å være i overensstemmelse med faktiske og rettslige forhold.

Dersom ovennevnte premissene for anerkjennelse av dommen er til stede og ingen avvisningsgrunn foreligger skal dommen erklæres tvangskraftig. I så fall har kreditor krav på tvangsfullbyrdelse av dommen. Retten kan ikke undersøke nærmere riktighet av dommen. I Polen er «Sad Okregowy», altså tingretten den rette myndighet begjæringen skal sendes til. Den stedlige kompetanse bestemmes av bostedet til den part det begjæres fullbyrdelse overfor, eller av det sted der fullbyrdelsen skal skje. Det bør understrekes at tingrettene er kun kompetente for behandling og avgjørelse om gjennomføring av en utenlandsk dom.

Det sendes som regel en søknad om tvangskrafterklæring til tingretten (Sad Okregowy). Retten som vurderer søknaden består av tre fagdommere. Søknaden skal sendes på polsk og det skal vedlegges autoriserte oversettelser av utenlandske dommer. Søkeren bør avklare på forhånd om det begjæres om tvangserklæring av hele eller deler av kravet.

Alle ovennevnte forhold skal vurderes av retten ex officio (av eget tiltak). Retten kan derimot ikke overprøve sakens materielle side. Retten er bundet av selve innholdet i avgjørelsen og kan ikke vurdere saken på nytt. Oversettelser av alle dokumenter kan kreves av retten. Det gjelder de samme avvisningsgrunner ved fullbyrdelse som ved anerkjennelse av dommen.

Nina Bluszko og Tomasz Nierzwicki