Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Aktualności / Fast eiendom i Polen

Fast eiendom i Polen

17.05.2016
Kjøp av fast eiendom i Polen

Erverv (herunder overføring ved gave, bytte, ekspropriasjon, testamentarv eller hevd) av eiendom i Polen av en utenlandsk statsborger er hjemlet i lov av 24. mars 1920 om erverv av eiendom av utenlandske statsborgere. De siste årene ble loven grundig revidert. Nye endringer gjør eiendomservervet lettere for utenlandske statsborgere og juridiske personer fra EØS-land å erverve eiendommen i Polen. Likevel finnes det fortsatt noen særregler i forbindelse med eiendomservervet av utenlandske personer. I det følgende vil det inngis kort redegjørelse for disse.

Loven definerer innledningsvis hvem som kan anses som utenlandsk statsborger. Som en utenlandsk statsborger menes:
Erverv (herunder overføring ved gave, bytte, ekspropriasjon, testamentarv eller hevd) av eiendom i Polen av en utenlandsk statsborger er hjemlet i lov av 24. mars 1920 om erverv av eiendom av utenlandske statsborgere. De siste årene ble loven grundig revidert. Nye endringer gjør eiendomservervet lettere for utenlandske statsborgere og juridiske personer fra EØS-land å erverve eiendommen i Polen. Likevel finnes det fortsatt noen særregler i forbindelse med eiendomservervet av utenlandske personer. I det følgende vil det inngis kort redegjørelse for disse.

Loven definerer innledningsvis hvem som kan anses som utenlandsk statsborger. Som en utenlandsk statsborger menes:

- Enhver fysisk person som ikke har polsk statsborgerskap
- Enhver juridisk person som har sin forretningssted utenfor Polen
- Aksjeselskap som ikke har rettsevne, som har sitt forretningssted i utlandet og som ble etablert i samsvar med reglene i vedkommende stat
- En juridisk person og et selskap som ikke har rettsevne som sitt forretningssted i Polen men som er direkte styrt av personer eller selskaper som er nevnt i avsnittene ovenfor.

Loven skiller videre mellom rettssubjekter fra EØS-området og Sveits og de som kommer fra land utenfor EØS.

Fra og med den 01.05.2016 er hovedregelen for utenlandske statsborgere innenfor EØS at det gjelder ingen krav om tillatelse ved eiendomserverv. Imidlertid finnes det noen tilfeller hvor tillatelsen kreves allikevel. Dette gjelder ved kjøp av skogs- og landbruksarealer. Dermed er tillatelsen nødvendig ved kjøp skogs- eller landbruksarealer. Unntak gjelder dersom kjøper har leid eiendommen lenge nok, har vært lovlig bosatt i Polen og har utført personlig landbruksvirksomhet på eiendommen. Dessuten trenger man ikke tillatelse for å erverv landbruks- og skogseiendom ved lovbestemt arv.

For utenlandske statsborgere og selskaper utenfor EØS-området er utgangspunktet annerledes. For disse er hovedregelen at ethvert erverv av eiendom i Polen krever tillatelse fra polsk Innenriksminister. Likevel finnes det noen unntak her også. Tillatelsen kreves ikke dersom kjøpet er til boligformål; dersom utenlandsk statsborger har bodd i Polen i 5 sammenhengende år siden vedkommende fikk oppholdstillatelse; eller dersom vedkommende person er gift med polsk statsborger og har bodd i Polen i minst 2 år. I sist nevnte tilfelle må eiendommen for øvrig være i ektefellenes sameie.

Tillatelsen fattes ved enkeltvedtak på grunnlag av en søknad. Det finnes ingen søknadskjema for en slik tillatelse. Som nevnt ovenfor skal søknaden rettes til Polsk Innenriksminister. Tillatelsen gis normalt, dersom erverv av eiendommen ikke innebærer fare for rikets sikkerhet eller offentlig orden. Vedkommende søker må for øvrig godtgjøre sin tilknytning til Republikken Polen.

Det er viktig å bemerke at reglene beskrevet ovenfor gjelder også dersom eiendomservervet inntreffer ved erverv av over 50% av aksjer i polsk registrert selskap som eier eller har opparbeidet seg evigvarende bruksrett.

For å oppsummere: Det gjelder ingen krav om tillatelse for statsborgere og selskaper innenfor EØS-land, deriblant fra Norge, dersom kjøpet gjelder boligeiendom, næringseiendom eller fritidseiendom. Kjøp av landbruks- og skogseiendom forutsetter tillatelse fra Innenriksminister i Polen.