Polski
Norsk
Deutsch
English
EØS ADVOKAT / Aktualności

Aktualności

Porozumienie ponad podziałami, czyli podział majątku między małżonkami.


Rozwód się nie opłaca. Na rozwodzie zarabia wielu: pośrednicy nieruchomości, adwokaci, rzeczoznawcy, norweski skarb państwa, itp. Sami małżonkowie zaś w tym procesie liczą koszty i zastanawiają się, czy jak już dojdzie się do wypracowania ugody, to czy w zasadzie jeszcze będzie co dzielić.

Te obawy są w pewnym stopniu przerysowane, bo ostatecznie każdy z małżonków zwykle odbiera swoją połowę aktywów, jednak nie ma wątpliwości, że w toku negocjacji z drugą stroną, szczególnie jeśli majątek wspólny obejmuje nieruchomość, mogą pojawić się niemałe wydatki.

Zakończenie związku to zamknięcie pewnego rozdziału w życiu. Nie jest to jednak tożsame z samym rozwodem lub separacją. Zwykle to co jeszcze – z reguły mimo woli – łączy małżonków to wspólne mieszkanie, oszczędności, samochód, kredyty, etc., nie mówiąc już o kwestiach związanych z wspólnymi małoletnimi dziećmi, do jakich należy podchodzić ze szczególną rozwagą i dojrzałością, bo jak wiadomo dzieci na świat same się nie prosiły. Pożądanym jest dlatego, aby regulowanie spraw związanych z ustaniem związku przebiegało w taki sposób, by nie ucierpiały na tym dzieci. A przy okazji i nasz majątek.

Rozwiązanie małżeństwa i podział majątku w Norwegii przebiega dalece odmiennie niż w Polsce. Obowiązujące w prawie norweskim regulacje dotyczące rozwodu/separacji i podziału majątku powodują, że wbrew pozorom to nie rozwiązanie małżeństwa, lecz podział majątku kosztuje rozchodzących się małżonków nie tylko dużo pieniędzy, ale i energii oraz czasu. Rozwód/separacja jest przy tym czynnością bardzo prostą, jako że u gruntu koncepcji prawnej rozwodu/separacji w Norwegii leży przyjęcie, że jest to w istocie rozwiązanie łączącej dwie strony umowy, a co za tym idzie proces ten odbywa się co do zasady bez ingerencji sądu.

O ile decyzję, czy się rozwodzić, czy nie, jeśli to możliwe, to warto odkładać na później, bo rozwód niszczy to, co małżonkowie zwykle budują latami, o tyle co do podziału majątku to nie ma się co – nomen omen – rozwodzić i z reguły korzystnie jest nie zwlekać z podziałem. Ma to swoje uzasadnienie w tym, że podział majątku dokonywany jest nie na aktualny/bieżący dzień, lecz na wcześniejszy moment. Zgodnie bowiem z § 60 norw. Ustawy o małżeństwie (ekteskapsloven) podział majątku dokonywany jest na:
- na moment otrzymania przez norw. wojewodę albo sąd (fylkesmann) wniosku o separację albo rozwód, bądź też
- na moment zajścia faktycznego rozkładu pożycia małżeńskiego (najczęściej momentem tym jest wyprowadzenie się jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania albo rozpoczęcie nowego (nieformalnego) związku przez drugiego małżonka).

Oznacza to, że jeśli małżonkowie w lipcu 2012 r. złożyli wniosek o separację, a podziału majątku dokonują w 2017 r., to i tak podział i ustalenie wartości aktywów i pasywów (zobowiązań) dokonywane jest wg stanu na lipiec 2012 r. Taki stan rzeczy utrudnia rozliczenie podziału, bowiem częstokroć dzieleniu podlega wartość tych składników majątku, które już nie są w posiadaniu żadnego z małżonków (innymi słowy, jeśli majątek małżonków w lipcu 2012 r. obejmował samochód o wartości 100.000 NOK, to wartość tę uwzględnia się przy podziale majątku, choćby żaden z małżonków tego auta aktualnie już nie posiadał albo choćby wartość auta aktualnie była znacznie nisza).

Podobnie jak przy zawarciu małżeństwa, tak przy rozwodzie reklamacji nie ma. A zatem gdy brak już odwrotu, warto mieć na względzie to, aby podział odbył się pozasądowo, tak aby udało się wypracować umowę dot. podziału majątku i aby rozliczenie przebiegło możliwie sprawnie i efektywnie pod względem czasowym i kosztowym. Tak więc: może udać się po-rozum-&-mienie?

Tomasz Nierzwicki

Wywiad w "Rzeczpospotlitej" - nt. prawa budowlnaego w Norwegii

Zapraszamy do przeczytania wywiadu z mec. Tomazem Nierzwickim dla Mediaplanet nt prawa budowlanego w Norwegii.

Artykuł ukaże się na łamach najbliższego wydania "Rzeczpospolitej":

www.handelmiedzynarodowy.info/systemy-prawne-w-polsce-i-norwegii


Debitor i Polen, dom fra Norge

Enkel inndriving av utenlandske dommer i Polen i lys av Luganokonvensjon

Anerkjennelse av utenlandske dommer er ikke uten praktisk betydning. Tvert imot har vi observert stigende antall saker knyttet til dette tema de siste årene. I lyset av pågående globaliseringen oppstår det stadig større behov for avklaring på dette området. Fremstillingen nedenfor tar for seg de meste sentrale reglene for anerkjennelse og fullbyrdelse av norske dommer i Polen i lys av konvensjon om domsmyndighet og om anerkjennelse og fullbyrdelse av dommer i sivile og kommersielle saker vedtatt i Lugano den 30. oktober 2007 heretter kalt Luganokonvensjon. Både Polen og Norge har tiltrådt Luganokonvensjonen.

Som selve navnet avslører gjelder Luganokonvensjonen for sivile og kommersielle saker. Tvister hvor forvaltningsorganer har opptrådt på offentligrettslig grunnlag ligger utenfor anvendelsesområdet. Luganokonvensjonen gjelder ikke for skattesaker, tollsaker og forvaltningsrettslige saker. Fysiske personers rettslige status, rettsevne og rettslige handleevne, formue rettigheter som følge av ekteskap, testament og arv ligger også utenfor konvensjonens anvendelsesområde. Konvensjonen gjelder heller ikke for konkurs, avvikling av insolvente selskaper, foreninger og stiftelser, offentlige gjeldsforhandlinger og liknende ordninger. Sosiale trygdesaker og voldgift er heller ikke omfattet.

Først og fremst bør det skilles mellom anerkjennelse og fullbyrdelse. Førstnevnte dreier seg om fastsettelse av en rettsstilling dvs. eksistens eller ikke-eksistens av et rettsforhold må konstateres. Sistnevnte derimot gir dommen fullbyrdelseskraft, altså at dommen skal kunne tvangsfullbyrdes i et annet land. For at en dom skal kunne tvangsfullbyrdes må dommen først anerkjennes og deretter erklæres som tvangskraftig.

Artikkel 33 fastslår at en dom avsagt i en konvensjonsstat skal anerkjennes i de andre konvensjonsstater uten noen særskilt prosedyre. Dermed gis det adgang til gjennomføring av forenklet prosedyre. Dersom et krav bestrides kan enhver med rettslig interesse og som prinsipalt krever dommens anerkjennelse, begjære å få avgjort om dommen skal anerkjennes etter ordinær prosedyre.

Anerkjennelse av en dom i henhold til forenklet prosedyre iverksettes på begjæring fra en av partene. Det bemerkes her at videre tvangsfullbyrdelsesprosessen og forfølgelse av kravet skjer etter hver enkelt lands interne regler.

Utenlandsk dom presumeres som regel å være i overensstemmelse med faktiske og rettslige forhold.

Dersom ovennevnte premissene for anerkjennelse av dommen er til stede og ingen avvisningsgrunn foreligger skal dommen erklæres tvangskraftig. I så fall har kreditor krav på tvangsfullbyrdelse av dommen. Retten kan ikke undersøke nærmere riktighet av dommen. I Polen er «Sad Okregowy», altså tingretten den rette myndighet begjæringen skal sendes til. Den stedlige kompetanse bestemmes av bostedet til den part det begjæres fullbyrdelse overfor, eller av det sted der fullbyrdelsen skal skje. Det bør understrekes at tingrettene er kun kompetente for behandling og avgjørelse om gjennomføring av en utenlandsk dom.

Det sendes som regel en søknad om tvangskrafterklæring til tingretten (Sad Okregowy). Retten som vurderer søknaden består av tre fagdommere. Søknaden skal sendes på polsk og det skal vedlegges autoriserte oversettelser av utenlandske dommer. Søkeren bør avklare på forhånd om det begjæres om tvangserklæring av hele eller deler av kravet.

Alle ovennevnte forhold skal vurderes av retten ex officio (av eget tiltak). Retten kan derimot ikke overprøve sakens materielle side. Retten er bundet av selve innholdet i avgjørelsen og kan ikke vurdere saken på nytt. Oversettelser av alle dokumenter kan kreves av retten. Det gjelder de samme avvisningsgrunner ved fullbyrdelse som ved anerkjennelse av dommen.

Nina Bluszko og Tomasz Nierzwicki

Fast eiendom i Polen

Kjøp av fast eiendom i Polen

Erverv (herunder overføring ved gave, bytte, ekspropriasjon, testamentarv eller hevd) av eiendom i Polen av en utenlandsk statsborger er hjemlet i lov av 24. mars 1920 om erverv av eiendom av utenlandske statsborgere. De siste årene ble loven grundig revidert. Nye endringer gjør eiendomservervet lettere for utenlandske statsborgere og juridiske personer fra EØS-land å erverve eiendommen i Polen. Likevel finnes det fortsatt noen særregler i forbindelse med eiendomservervet av utenlandske personer. I det følgende vil det inngis kort redegjørelse for disse.

Loven definerer innledningsvis hvem som kan anses som utenlandsk statsborger. Som en utenlandsk statsborger menes:
Erverv (herunder overføring ved gave, bytte, ekspropriasjon, testamentarv eller hevd) av eiendom i Polen av en utenlandsk statsborger er hjemlet i lov av 24. mars 1920 om erverv av eiendom av utenlandske statsborgere. De siste årene ble loven grundig revidert. Nye endringer gjør eiendomservervet lettere for utenlandske statsborgere og juridiske personer fra EØS-land å erverve eiendommen i Polen. Likevel finnes det fortsatt noen særregler i forbindelse med eiendomservervet av utenlandske personer. I det følgende vil det inngis kort redegjørelse for disse.

Loven definerer innledningsvis hvem som kan anses som utenlandsk statsborger. Som en utenlandsk statsborger menes:

- Enhver fysisk person som ikke har polsk statsborgerskap
- Enhver juridisk person som har sin forretningssted utenfor Polen
- Aksjeselskap som ikke har rettsevne, som har sitt forretningssted i utlandet og som ble etablert i samsvar med reglene i vedkommende stat
- En juridisk person og et selskap som ikke har rettsevne som sitt forretningssted i Polen men som er direkte styrt av personer eller selskaper som er nevnt i avsnittene ovenfor.

Loven skiller videre mellom rettssubjekter fra EØS-området og Sveits og de som kommer fra land utenfor EØS.

Fra og med den 01.05.2016 er hovedregelen for utenlandske statsborgere innenfor EØS at det gjelder ingen krav om tillatelse ved eiendomserverv. Imidlertid finnes det noen tilfeller hvor tillatelsen kreves allikevel. Dette gjelder ved kjøp av skogs- og landbruksarealer. Dermed er tillatelsen nødvendig ved kjøp skogs- eller landbruksarealer. Unntak gjelder dersom kjøper har leid eiendommen lenge nok, har vært lovlig bosatt i Polen og har utført personlig landbruksvirksomhet på eiendommen. Dessuten trenger man ikke tillatelse for å erverv landbruks- og skogseiendom ved lovbestemt arv.

For utenlandske statsborgere og selskaper utenfor EØS-området er utgangspunktet annerledes. For disse er hovedregelen at ethvert erverv av eiendom i Polen krever tillatelse fra polsk Innenriksminister. Likevel finnes det noen unntak her også. Tillatelsen kreves ikke dersom kjøpet er til boligformål; dersom utenlandsk statsborger har bodd i Polen i 5 sammenhengende år siden vedkommende fikk oppholdstillatelse; eller dersom vedkommende person er gift med polsk statsborger og har bodd i Polen i minst 2 år. I sist nevnte tilfelle må eiendommen for øvrig være i ektefellenes sameie.

Tillatelsen fattes ved enkeltvedtak på grunnlag av en søknad. Det finnes ingen søknadskjema for en slik tillatelse. Som nevnt ovenfor skal søknaden rettes til Polsk Innenriksminister. Tillatelsen gis normalt, dersom erverv av eiendommen ikke innebærer fare for rikets sikkerhet eller offentlig orden. Vedkommende søker må for øvrig godtgjøre sin tilknytning til Republikken Polen.

Det er viktig å bemerke at reglene beskrevet ovenfor gjelder også dersom eiendomservervet inntreffer ved erverv av over 50% av aksjer i polsk registrert selskap som eier eller har opparbeidet seg evigvarende bruksrett.

For å oppsummere: Det gjelder ingen krav om tillatelse for statsborgere og selskaper innenfor EØS-land, deriblant fra Norge, dersom kjøpet gjelder boligeiendom, næringseiendom eller fritidseiendom. Kjøp av landbruks- og skogseiendom forutsetter tillatelse fra Innenriksminister i Polen.

Wywiad-video dla MojaNorwegia.pl

Zamieszczxamy poniżej krótki film opublikowany na mojanorwegia.pl nagrany po gali rozdania nagród w konkursie Godła Promocyjnego Teraz Polska "Wybitny Polak w Norwegii"

http://www.mojanorwegia.pl/polacy-w-norwegii/polski-prawnik-wyrozniony-w-konkursie-wybitny-polak-2016-tomasz-nierzwicki-specjalnie-dla-mn-wideo-11398.html


Wyróżnienie w kategorii Biznes w konkursie "Teraz Polska" dla adw. Tomasza Nierzwickiego

Z wielką przyjemnością informujemy, że Fundacja Godła Promocyjnego "Teraz Polska" przyznała właścicielowi kancelarii - Tomaszowi Nierzwickiemu - wyróżnienie w kategorii Biznes w konkursie "Wybitny Polak w Norwegii". Polecamy artykuł na ten temat w "Rzeczpospolitej" z dn. 17.04.2016:

http://www.rp.pl/Biznes/304179984-Wybitny-Polak-w-Norwegii-Polacy-docenili-najlepszych.html#ap-2

Miesięcznik "Advokatbladet": Jedyny adwokat w Norwegii z norweskimi i polskimi uprawnieniami

W marcu 2016 w miesięczniku "Advokatbladet" ukazał się artykuł o naszej kancelarii. Jest to dla nas bardzo duże wyróżniene ze strony branży adwokackiej w Norwegii i jej periodyka. Zapraszamy do lektury:

http://viewer.zmags.com/publication/75e952e7#/75e952e7/30

Vi er hovedsponsor for Den polske filmfestivalen i Oslo

Vi er hovedsponsor for Den polske filmfestivalen i Oslo. Aktuelle filmvisninger kan dere finne på www.cinemateket.no

https://www.youtube.com/watch?v=k1Hceg6R--Y&feature=youtu.be

Dni Skandynawskie w Szczecinie - 21-24.04.2016

Miasto Szczecin zaprasza na Dni Skandynawskie w dniach 21.-24 kwietnia 2016 r. - tradycyjnie, już po raz trzeci nasza kancelaria będzie tam obecna. Energia i entuzjazm, jakie towarzyszą temu wydarzeniu, zachęcają, by wziąć w nim udział. Mec. Tomasz Nierzwicki wraz z przedstawicielami ze strony Miasta Szczecin, lokalnego biznesu i Uniwersytetu Szczecińskiego będzie uczestniczył w debacie nt. współpracy Polski-Skandynawskiej w Szczecinie. Serdecznie polecamy odwiedzenie Szczecina, szczególnie w tych dniach.

Zachęcamy Polaków do udziału w wyborach w Norwegii

Burmistrz Oslo Fabian Stang, Prof. Nina Witoszek i wiele innych osób, w tym mec. Tomasz Nierzwicki zachęcają Polakó w Norwegii do wziecia udziału w głosowaniu w norweskich wyborach samorządowych.

https://www.youtube.com/watch?v=S7juv9Sg5Sc

Nasza wygrana opisana w "Dagbladet"

Dziennik "Dagbladet" o wygranej sprawie prowadzonej przed sądem rejonowym w Oslo (Oslo tingrett) przez mec. Tomasza Nierzwickiego przeciwko spółce Tele 2 Norge AS oraz Network Norway AS


http://www.dagbladet.no/2015/02/19/nyheter/idenitetstyveri/innenriks/tele_2/network_norway/37793192/Dziennik "Aftenposten" o nas

W październiku 2014 r. gościliśmy dziennikarzy z największego dziennika w Norwegii - "Aftenposten" - poniżej zamieszczamy link do artykułu, który odnosi się do tego spotkania.

http://www.aftenposten.no/nyheter/Er-det-typisk-norsk-a-tenke-typisk-polsk-7758170.html


Dyrektywa wdrożeniowa – e-book

Dyrektywa wdrożeniowa – nowa regulacja w sprawie delegowania pracowników

http://www.pracaizycie.pl/e-booki/dyrektywa-wdrozeniowa/

Komentarz Kancelarii dla Gazaty Prawnej odnośnie aktywności ugrupowań antyemigracyjnych w Norwegii

http://www.gazetaprawna.pl/artykuly/777584,norwegia-antyimigrancka-partia-koalicyjna-znow-uderza-w-polakow.html

Warto dochodzić odszkodowania z tyt. rozwiązania umowy mimo wcześniejszego rozwiązania umowy za porozumieniem stron

W zeszłym tygodniu przed sądem rejonowym w Drammen wygraliśmy na rzecz naszego klienta sprawę dotyczącą naruszenia przepisow o wypowiedzeniu umowy o pracę. Mimo, iż pracownik zawarł z pracodawcą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę za porozumieniem stron, zgodnie z którym to porozumieniem otrzymał tytułem odprawy 5.000,- NOK , wykazaliśmy, że porozumienie jest nieważne z racji rażąco niskiej odprawy zaoferowanej pracownikowi. W toku sprawy doszło ostatecznie do zawarcia między stronami ugody przed sądem przyznającej odszkodowanie 12-krotnie wyższe niż wartość zaoferowanej i przyjętej pierwonie przez pracownika odprawy.

Udział w szkoleniu nt. umów o roboty budowlane wg prawa norweskiego

W dniu 25.11.2013 wzięliśmy udział w szkoleniu nt. umów o roboty budowlane w Norwegii. Szkolenie zostało przeprowadzone przez kancelarię adwokacką Berngaard/Sandbek z Oslo, specjalizującą się w norw. prawie budowlanym i norw. prawie zamówień publicznych.

Członkostwo w Niemiecko-Nordyckim Stowarzyszeniu Prawników

Z dn. 10.07.2013 kancelaria stała się członkiem Niemiecko-Nordyckiego Stowarzyszenia Prawników z siedzibą w Kiel zrzeszającego prawników z niemieckiego i północnoeuropejskiego obszaru gospodarczego.

Aktualności

Bądź na bieżąco

Członkostwo kancelarii:

Deutsch-Norwegische Handelskammer Deutsch-Nordische Juristenvereinigung Scandinavian-Polish Chamber of Commerce